من دو سال پیش عمل آپاندیس انجام داده ام آیا می توانم خود را بیمه عمر نمایم؟

دو شرط اصلی برای صدور بیمه عمر وجود دارد:
۱- توانایی پرداخت حق بیمه انتخاب شده
۲- داشتن سلامت نسبی بیمه شده
فقط بیماری فعلی یا سابقه بیماری قبلی که دارای ریسک فوت بالا باشد شرط دوم را نقض می کند. برای مثال آپاندیس ریسک فوت ندارد بنابراین با وجود آن نیز می توانید خود را بیمه نمایید. البته در این خصوص نظریه پزشک معتمد بیمه حائز اهمیت است.