مشخصات شغل نمایندگی بیمه

شرایط نمایندگی بیمه زندگی و بیمه جنرال

شرایط، عمومی و اختصاصی نمایندگی بیمه زندگی

 • ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 • اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
 • داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 • دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك دﯾﭙﻠﻢ
 • ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺆﺛﺮ
 • ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
 • ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 • ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ج.ا.اﯾﺮان

شرایط، عمومی و اختصاصی نمایندگی بیمه جنرال

1- شخص حقيقي

الف( تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران؛
ب( اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور؛
ج( عدم اعتياد به مواد مخدر؛
د( نداشتن سوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده 44 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري؛
ه( داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم؛
و( داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمه )و يا ساير رشته ها با گرايش بيمه( با شش ماه سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي، يا مدرك كارشناسي در رشته غير بيمه و يك سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي و يا مدرك ديپلم با دو سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي.
به غير از دارندگان مدرك كارشناسي در رشته بيمه )و ساير رشته ها با ،» و« تبصره 1 : متقاضيان فاقد سابقه كار مندرج در بند گرايش بيمه(، بايد دوره آموزشي شامل اصول بيمه، آشنايي با رشته هاي بيمه، بازاريابي بيمه، قوانين و مقررات بيمه و رايانه را در مجموع، به ميزان حداقل 23 ساعت در مركز آموزشي )Internet و Excel ،Word )شامل آموزش مهارت هاي شركت بيمه، يا مركز آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي و يا ساير مراكز آموزشي مورد تأييد بيمه مركزي ايران گذرانده و گواهي نامه قبولي را ارائه نمايند. علاوه بر اين متقاضيان مذكور بايد دوره كارآموزي را در شركت بيمه مربوط طي نمايند.

2- شخص حقوقي

 1. تأييد اساسنامه نمايندگي توسط شركت بيمه؛
 2. انحصار فعاليت به نمايندگي بيمه؛
 3. وجود حداقل سه عضو هيئت مديره؛
 4. داشتن حداقل 533 ميليون ريال سرمايه؛
 5. ارائه گواهي نامه بانك حاكي از تأديه قسمت نقدي سرمايه، حداقل به مقدار 53 درصد كل سرمايه نماينده حقوقي؛
 6. صورت كامل اسامي سهامداران، مديران و ميزان سهام هر يك از آنها؛
 7. گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مديران؛
 8. داشتن مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره طبق شرايط مندرج در ماده 9 اين آيين نامه؛
  13 . صورت جلسات مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره؛
  11 . اظهارنامه ثبت نمايندگي حقوقي و تأييديه نام آن.
  ماده 7. ثبت نمايندگي حقوقي و هرگونه تغييرات بعدي از جمله تغيير در مفاد اساسنامه، ميزان سرمايه، تركيب سهامداران،
  مديرعامل و اعضاي هيئت مديرة آن، موكول به رعايت مقررات اين آيين نامه و با مسئوليت و موافقت شركت بيمه طرف
  قرارداد خواهد بود.
  تبصره: شركت بيمه موظف است قبل از ثبت نمايندگي حقوقي بيمه و هرگونه تغييرات بعدي آن، نظر بيمه مركزي ايران را
  استعلام نمايد. عدم اعلام نظر بيمه مركزي ايران ظرف مدت 03 روز به معناي موافقت با ثبت نمايندگي حقوقي يا تغييرات
  بعدي آن خواهد بود.
  ماده 2. نماينده حقوقي موظف است ترازنامه و حساب سود و زيان خود را طبق فرم نمونه اي كه بيمه مركزي ايران تهيه و
  به شركتهاي بيمه ابلاغ مي نمايد، تنظيم كند و پس از تصويب در مجمع عمومي سهامداران خود، نسخه اي از آن را براي
  بررسي و تأييد به شركت بيمه طرف قرارداد ارسال نمايد.
  تبصره 1: شركت بيمه موظف است حداكثر تا پايان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زيان هر يك از نمايندگان
  حقوقي خود را به بيمه مركزي ايران ارسال كند.
  تبصره 0: نماينده حقوقي موظف است در هر سال مالي حداقل 13 درصد از سود سالانه خود را به عنوان اندوخته سرمايه اي
  در حساب هاي خود منظور نمايد.
  ماده 9. مدير عامل و حداقل يك عضو هيئت مديره نماينده حقوقي، علاوه بر شرايط مندرج در ماده 4 اين آيين نامه بايد
  واجد يكي از شرايط زير باشند:
  1-9 . داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشتة بيمه و يا ساير رشته ها با گرايش بيمه و دو سال سابقه كار بيمه اي فني و
  تخصصي در نمايندگي بيمه، يا كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
  0-9 . داشتن حداقل مدرك كارشناسي در ساير رشته ها و سه سال سابقه كار بيمه اي فني و تخصصي در نمايندگي بيمه، يا
  كارگزاري بيمه، يا ارزيابي خسارت بيمه اي، يا شركت هاي بيمه و يا بيمه مركزي ايران.
  تبصره: در صورتي كه مدرك تحصيلي مدير عامل و عضو بيمه اي هيئت مديره در نمايندگي هاي حقوقي ثبت شده قبل از
  ابلاغ اين آيين نامه، ديپلم يا كارداني بوده باشد به ترتيب، چهار سال و دو سال به سابقة كار مندرج در اين بند اضافه
  مي شود.
  ماده 13 . نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي توانند در وزارتخانه ها،
  مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي شاغل باشند يا به عنوان نماينده ديگري يا كارگزار حقيقي
  فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي توانند در شركت هاي بيمه غيردولتي و ساير نمايندگي ها يا كارگزاري هاي
  حقوقي بيمه شاغل بوده و يا بيش از 13 درصد، سهام داشته باشند.
  تبصره: مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل )اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و ساعتي( شركت هاي بيمه و
  بيمه مركزي ايران، نمي توانند به عنوان نماينده حقيقي فعاليت نمايند و يا در نمايندگي هاي حقوقي، سمت يا سهم داشته
  باشند.
  ماده 11 . نمايندگي حقوقي با موافقت قبلي شركت بيمه طرف قرارداد و اجازه بيمه مركزي مي تواند دفتر فرعي داير نمايد،
  مشروط بر آن كه مسئول دفتر فرعي، شرايط نماينده حقيقي را داشته باشد.
  فصل دوم : حقوق و تكاليف شركت بيمه و نماينده
  ماده 10 . شركت بيمه مكلف است:
  1.در قرارداد نمايندگي موارد زير را درج نمايد:
  1-1 . مشخصات و نشاني طرفين قرارداد شامل كد ملي و كد پستي؛
  0-1 . حدود اختيارات و وظايف طرفين قرارداد؛
  0-1 . ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن به تفكيك رشته هاي بيمه و تغييرات آن ناشي از تغيير، فسخ يا ابطال بيمه نامه؛
  4-1 . مدت قرارداد نمايندگي؛
  5-1 . ميزان و نوع تضمين دريافتي از نماينده به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران ، بيمه شدگان، ساير
  اشخاص ذينفع و شركت بيمه ؛
  4-1 . ممنوعيت انعقاد قرارداد نمايندگي توسط نماينده با ساير شركت هاي بيمه در مدت اعتبار قرارداد؛
  7-1 . موارد محدود نمودن فعاليت ، تعليق يا فسخ قرارداد نمايندگي بيمه و نحوه اجراي آن؛
  2-1 . ارجاع رسيدگي به اختلاف شركت بيمه و نماينده به هيئت نام برده شده در ماده 01 اين آيين نامه؛
  9-1 . شمول مصوبات جديد شوراي عالي بيمه بر شرايط قرارداد نمايندگي؛
  13-1 . عدم ايجاد هرگونه حقي براي طرفين در پايان قرارداد نمايندگي، مگر در موارد تصريح شده در قرارداد.
 9. بخشنامه ها و دستورالعمل هاي لازم و مربوط را به موقع به نماينده ابلاغ نمايد.
 10. نام و كد نماينده را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود، درج نمايد.
 11. در صورت لغو پروانه نمايندگي، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضي به اطلاع بيمه گذاران برساند و نسبت به جمع آوري
  تابلو، سربرگ ، مهر، اسناد و مدارك ذيربط اقدام نمايد.
 12. اگر چند نماينده براي يك نوع بيمه، نرخ و شرايط خواسته باشند، نرخ و شرايط يكسان اعلام نمايد.
  تبصره 1: شركت بيمه مجاز نيست تقاضاي صدور بيمه نامه اي را كه به وسيلة نماينده ارائه شده است از طريق ديگري، اعم
  از مستقيم يا غيرمستقيم، قبول نمايد مگر با تقاضاي كتبي بيمه گذار.
  تبصره 0: درصورتي كه شركت بيمه، پيشنهاد نماينده اي را رد كند، نمي تواند همان پيشنهاد را از طريق ديگري اعم از
  مستقيم يا غير مستقيم قبول نمايد.
 13. امكانات و شرايط لازم براي فروش بيمه در فضاي مجازي را براي نمايندگان مورد نظر خود فراهم نمايد.
 14. زيرساخت هاي فيزيكي و امكانات نرم افزاري لازم را براي ايجاد ارتباطات الكترونيكي بين نماينده، شركت بيمه و بيمه
  مركزي ايران برقرار نمايد تا در راستاي توسعه كاربرد فن آوري اطلاعات در صنعت بيمه كشور، طبق ابلاغ بيمه مركزي
  ايران، ارتباطات هم زمان بين نماينده، شركت بيمه و بيمه مركزي ايران فراهم شده و توسعه يابد.
 15. در صورت فوت يا حجر نماينده حقيقي يا توقف فعاليت نماينده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمايندگي،
  ارزش پرتفوي نماينده را پرداخت يا با انتقال آن به نماينده ديگر همان شركت موافقت نمايد. ارزش پرتفوي نماينده و نحوة
  محاسبه آن با توافق طرفين در قرارداد نمايندگي تعيين مي شود.
  تبصره: بيمه نامه هايي كه از طرف يا به پيشنهاد نماينده توسط شركت بيمه صادر مي شود پرتفوي نماينده محسوب مي شود.
  ماده 10 . نماينده مكلف است:
 16. كد و نام نماينده و نام شركت بيمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ و آگهي خود درج نمايد. نام شركت بيمه بايد با
  حروف درشت تر از نام و كد نماينده درج شود.
 17. اطلاعات لازم دربارة بيمه نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرايط، استثنائات، تعهدات بيمه گر و وظايف بيمه گذار را
  با رعايت بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط، به متقاضي بيمه ارائه نمايد.
 18. به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران، بيمه شدگان، ساير اشخاص ذينفع و شركت بيمه، تضمين لازم
  را نزد شركت بيمه طرف قرارداد توديع نمايد. نوع، مدت و ميزان تضمين مذكور در اين ماده متناسب با حجم فعاليت هر
  نماينده حقيقي يا حقوقي و شكل حقوقي ثبت آن، به تشخيص شركت بيمه طرف قرارداد تعيين مي شود.
 19. از رقابت مكارانه و ناسالم با ساير نمايندگان بيمه، دلالان )كارگزاران( رسمي بيمه و شركت هاي بيمه و انجام تبليغات
  سوء عليه آنها خودداري نمايد.
 20. حق بيمه دريافتي را اعم از چك يا پرداخت الكترونيكي حداكثر تا قبل از پايان وقت اداري روز دريافت، به حساب بانكي
  شركت بيمه مربوط واريز كند و در موارد استثنايي به صندوق آن شركت تحويل نمايد.
 21. كد و نام دلال) كارگزار( رسمي بيمه را در بيمه نامه اي كه بنا به پيشنهاد او صادر مي شود درج نمايد.
 22. امكانات سخت افزاري و نيروي انساني آموزش ديده براي برقراري ارتباط الكترونيكي با شركت بيمه مربوط و بيمه
  مركزي ايران را تهيه نمايد.
  ماده 14 . شغل نماينده حقيقي و مدير عامل، عضو بيمه اي هيئت مديره و مسئول دفتر فرعي نماينده حقوقي بايد منحصراً
  ارائه خدمات بيمه اي در محدوده قرارداد مربوط باشد.
  تبصره: سمت هاي آموزشي در مؤسسات آموزش عالي مستثني هستند.
  ماده 15 . كليه كاركنان نماينده كه به امر فروش يا صدور بيمه نامه مبادرت مي نمايند به عنوان متصديان نمايندگي بيمه
  شناخته مي شوند و بايد واجد شرايط زير و داراي گواهي صلاحيت باشند:
 23. داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و كسب گواهي نامه طي دوره آموزشي لازم به تشخيص شركت بيمه.
 24. داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانايي ايجاد ارتباط با مشتريان و داشتن ساير شرايط عمومي مندرج در ماده 4 به
  تشخيص و مسئوليت نماينده.
  تبصره 1: گواهي صلاحيت متصديان نمايندگي بيمه به صورت عكس دار توسط شركت بيمه يا با تفويض اختيار توسط
  نمايندگي بيمه براي مدت معين صادر مي شود و لازم است در معرض ديد مراجعان قرار داده شود.
  تبصره 0: در صورت وجود هرگونه شكايت از متصديان نمايندگي بيمه، موضوع بايد توسط نماينده رسيدگي و تا حد امكان
  رضايت مشتري جلب شود. در غير اين صورت شركت بيمه موظف است به شكايت مشتري رسيدگي و نتيجه را كتباً به
  اطلاع او برساند.
  ماده 14 . پرداخت حق بيمه به نماينده، كارمند يا بازارياب او در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه مي باشد. علاوه بر
  اين، در قبال دريافت حق بيمه، بايد رسيد كددار به متقاضي بيمه داده شود.
  ماده 17 . مسئوليت جبران خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم وارده به بيمه گذار و ساير اشخاص ذينفع كه ناشي از عمد،
  تقصير، غفلت و يا قصور نماينده، كاركنان يا بازاريابان وي در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي بيمه باشد
  به صورت تضامني بر عهده شركت بيمه و نماينده مي باشد. در هرحال مفاد اين ماده، نافي مسئوليت نماينده در مقابل
  خسارات وارده به شركت بيمه، از جمله خسارت پرداختي، ساير هزينه ها و حق بيمه دريافت نشده نخواهد بود.
  ماده 12 – شركت بيمه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال وضعيت نمايندگان حقوقي خود را با شرايط اين آيين نامه
  منطبق نمايد. در صورت عدم انطباق با شرايط اين آيين نامه، كارمزد قابل پرداخت معادل كارمزد نماينده حقيقي خواهد بود.
  ماده 19 . شركت بيمه مي تواند نماينده را در سود حاصل از پرتفوي متعلق به او در كليه رشته هاي بيمه به استثناي
  بيمه هاي عمر مشاركت دهد. سود قابل پرداخت نبايد از 15 درصد مجموع كارمزدهاي پرداختي به همان نماينده بابت
  عمليات بيمه اي در سال مورد نظر بيشتر باشد.
  ماده 03 . پروانه و قرارداد نمايندگي در موارد زير لغو مي شود:
  الف( با تصميم يكي از طرفين قرارداد ضمن رعايت حقوق طرف مقابل؛
  ب( درصورتي كه نماينده حقيقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از دست بدهد؛
  ج( در صورتي كه مدير عامل يا عضو بيمه اي هيئت مديره نمايندگي حقوقي هر يك از شرايط مقرر در اين آيين نامه را از
  دست بدهد يا فوت كند يا محجور يا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جايگزين واجد شرايط معرفي نشود؛
  د( در صورت تصميم هيئت رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه، موضوع ماده 01 يا كميته رسيدگي به تخلفات
  . نماينده، موضوع ماده 00
  فصل سوم : رسيدگي به اختلاف نماينده و شركت بيمه و رسيدگي به تخلفات نماينده
  ماده 01 . به منظور رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه در رابطه با مقررات اين آيين نامه و قرارداد نمايندگي
  منعقده، هيئت رسيدگي به اختلافات نماينده و شركت بيمه مركب از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
  الف( نماينده بيمه مركزي ايران؛
  ب( نماينده منتخب سنديكاي بيمه گران ايران؛
  ج( نماينده منتخب انجمن هاي صنفي نمايندگان بيمه.
  تبصره 1: هر يك از نمايندگان مذكور براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و عزل يا تجديد انتخاب آنها بلامانع است.
  تبصره 0: تصميمات هيئت به صورت مكتوب و مستدل صادر مي شود. اين تصميمات با اكثريت آراء، قطعي و معتبر و براي
  طرفين لازم الاجراست و حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از اتخاذ تصميم نهايي و امضاء اعضاي هيئت، توسط بيمه مركزي
  ايران به طرفين ابلاغ خواهد شد. حداكثر مدت رسيدگي به هر پرونده اختلاف دو ماه از زمان وصول آن خواهد بود. در
  صورت عدم اتمام رسيدگي در اين مدت، هيئت بايد طي گزارش مستدل به رئيس كل بيمه مركزي ايران، دلايل عدم اتمام
  رسيدگي در مدت مقرر را ارائه نمايد.
  تبصره 0: دبيرخانه هيئت رسيدگي به اختلاف در بيمه مركزي ايران مستقر خواهد بود.
  تبصره 4: دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم هيئت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين
  آيين نامه، توسط بيمه مركزي ايران تدوين و ابلاغ خواهد شد.
  ماده 00 . شركت بيمه موظف است تخلفات نماينده و شكايت واصله از عملكرد او را در كميته رسيدگي به تخلفات نماينده،
  با حضور نماينده انجمن صنفي نمايندگان شركت بيمه، رسيدگي نمايد. ضوابط مربوط به تشكيل اين كميته در هر شركت
  بيمه را همان شركت تدوين و اعلام خواهد كرد.
  ماده 00 . در صورت احراز تخلف نماينده، كميته مذكور مي تواند متناسب با نوع تخلف، تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
 25. تذكر كتبي به نماينده.
 26. ايجاد محدوديت در اختيارات تفويضي شامل مجوز بازديد و صدور بيمه نامه.
 27. كاهش ميزان كارمزد نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
 28. تعليق فعاليت نماينده در يك يا چند رشتة بيمه به مدت حداكثر شش ماه.
 29. لغو پروانه فعاليت.


آیا این کسب و کار برای من مناسب می باشد؟

این کسب و کار مناسب افرادی است که قصد فعالیت به صورت پاره وقت و یا تمام وقت را دارند، شما برای انجام هر کسب و کاری، احتیاج به سرمایه، تجربه، موقعیت و فضای کاری دارید، که تمامی این امکانات را بیمه پاسارگاد برای شما در جهت کارآفرینی ایجاد کرده است. در ضمن این حرفه مناسب افرادی است که از کار کردن برای دیگران خسته شده اند و مایل هستند برای خود و پیشرفت خود کار کنند.

در کسب و کارهای دیگر، صاحب تجارت هزینه های زیادی را صرف اجاره محل کار، خرید ملزومات اداری، تبلیغات، حقوق کارمندان و… می کند و اگر بعد از مدتی به علت عدم سابقه و تجربه کافی، درآمدی مقبول نداشته باشد، فقط هزینه کرده و در نهایت ورشکست می شود.

در صورتی که در این کسب و کار، شخص پس از گذراندن دوره های آموزش رایگان و بدون آنکه هزینه ای پرداخت کند، در مرکز آموزش کسب و کار خویش را آغاز می نماید. در این حرفه، به علت آنکه نماینده از تجارب و سوابق مفید مدیران و نمایندگان موفق فروش استفاده می کند، لازم نیست برای کسب تجربه در این صنعت هزینه کند و زمان را که مهمترین سرمایه است از دست بدهد.

بیمه تکمیلی

از جمله مزایای منحصر به فردی که بیمه پاسارگاد برای نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه خود در نظر گرفته است ، ارائه پوشش بیمه های تکمیلی برای این عزیزان است .هر نماینده بیمه عمر به محض پیوستن به شبکه نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه پاسارگاد بوده و از تمام منافع و مزایای این بیمه نامه برخوردار می گردد . همچنین هر نماینده برای اعضای خانواده خود نیز می تواند از این بیمه نامه استفاده کند.
*شایان ذکر است کلیه نمایندگان بیمه پاسارگاد از این پوشش فوق العاده برخوردار بوده و این امتیاز ویژه تنها از سوی بیمه پاسارگاد در کل کشور ارائه می گردد .

عدم نیاز به دفتر کار

بر خلاف سایر شرکت های بیمه که شما می بایست حتما قبل از عقد قرارداد و اخذ نمایندگی رسمی اقدام به تهیه یک محل ثابت تجاری یا اداری مانند دفتر یا مغازه برای محل کار خود نمایید ، در شرکت بیمه پاسارگاد این امکان برای نمایندگان رسمی بیمه عمر و تامین آتیه فراهم شده است تا بدون نیاز به معرفی محل ثابت برای دفتر کار خود نسبت به اخذ نمایندگی مبادرت ورزند . همکاران گرامی می توانند بدون دارا بودن هر گونه محل اداری یا تجاری ، نسبت به اخذ نمایندگی بیمه عمر اقدام نموده و کلیه امور و فعالیت های بیمه ای خود را به صورت سیار انجام دهند .

وام نمایندگی

کلیه نمایندگان رسمی و مدیران از وام های متناسب بهره مند خواهند شد.

از کجا اطمینان کسب کنم که موفق می شوم؟

می دانیم که شروع هر کاری دلهره های زیادی دارد. می توانم ها و نمی توانم ها همیشه در ذهن ما مرور می شود.
برای همین موضوع در کسب و کار بیمه پس از سپری شدن دوره های آموزشی اخذ نمایندگی یک نفر استاد راهنما در کنار شما خواهد بود. فردی که سالها پیش در جایگاه امروز شما بوده و با استفاده از آموخته ها و تجربه های خود تلاش می کند این مسیر را برای شما هموار کند. در قدم اول در دوره مجازی بیمه و دریافت نمایندگی ثبت نام و جلسات این دوره های سپری کنید.

امکان انتخاب این شغل به عنوان شغل دوم هست؟

بله. نمایندگی بیمه عمر را می توان به عنوان یکی از منعطف ترین شغل های رسمی و قانونی کشور بدانیم. شما می توانید این شغل را در کنار شغل اصلی و اول خود انتخاب کرده و در زمان های لازم به این شغل بپردازید.

آیا از این شغل می توانم کسب درآمد کنم؟

درآمد نمایندگی بیمه چگونه است؟ سوالی که حتما به آن فکر می کنید. با پیوستن به نمایندگان رسمی بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد شما می توانید کارمزد هر بیمه نامه عمری را که صادر می کنید به صورت ماهیانه تا اتمام زمان بیمه نامه صادر شده دریافت کنید .
این نکته قابل توجه است که بازاریابان تنها یک بار به ازای هر بیمه نامه کارمزد دریافت می کنند اما با پیوستن به تیم نمایندگان رسمی بیمه عمر پاسارگاد ، کارمزد ها به صورت دوره ای و تا زمان اتمام بیمه مدت مشخص(آیین نامه 54 بیمه مرکزی) به حساب شما منظور می گردد .
*شایان ذکر است که متقاضیان نمایندگی بیمه عمر از صدور اولین بیمه نامه، بیمه نامه به نام خود نماینده ثبت می شود و پس از برخورداری از کلاس ها و دوره های آموزشی و جذب حداقل 10 بیمه عمر ، به جمع نمایندگان رسمی بیمه عمر پاسارگاد می پیوندند و کد نمایندگی بیمه عمر برای آنها صادر می گردد.

آیا امکان فعالیت به صورت اینترنتی وجود دارد؟

 • نمایندگان بیمه در هر زمان و هر مکان می توانند با ابزارهای مختلف شروع به بازارسازی و فروش بیمه نامه کنند. شما می توانید از طریق شبکه های مجازی، تلگرام، واتس اپ، اینستاگرام، ایمیل، طراحی یک سایت و سایر راه های تبلیغاتی اقدام به ارائه و فروش بیمه نامه نمایید. در ابتدای باید دوره اخذ نمایندگی بیمه و دوره مجازی بیمه را سپری کنید و با این شغل و کسب و کار آشنا شوید.

آموزش ها به چه صورت می باشد؟

 • اغلب دوره ها به صورت مجازی و آنلاین می باشد و دانشپذیران پس از ثبت نام و احراز هویت به سادگی و در هر جایی که باشند به صورت مجازی و آنلاین می توانند از جلسات و کلاس های این دوره استفاده کنند. کلیه کلاس های حضوری وغیر حضوری رایگان می باشد.