مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه عمر پاسارگاد :

تصویر و یا کپی کارت ملی و یا شناسنامه بیمه شده، بیمه گذار و وراث قانونی

اصل فرم پیشنهاد بیمه عمر پاسارگاد که توسط خود فرد تکمیل شده باشد

پرداخت حق بیمه عمر