از کجا اطمینان کسب کنم که موفق می شوم؟

می دانیم که شروع هر کاری دلهره های زیادی دارد. می توانم ها و نمی توانم ها همیشه در ذهن ما مرور می شود.
برای همین موضوع در کسب و کار بیمه پس از سپری شدن دوره های آموزشی اخذ نمایندگی یک نفر استاد راهنما در کنار شما خواهد بود. فردی که سالها پیش در جایگاه امروز شما بوده و با استفاده از آموخته ها و تجربه های خود تلاش می کند این مسیر را برای شما هموار کند. در قدم اول در دوره مجازی بیمه و دریافت نمایندگی ثبت نام و جلسات این دوره های سپری کنید.