سایر تفاوت‌های بیمه آتیه فرزندان و سرمایه‌گذاری در بانک

  • تفاوت عمده دیگر در حق برداشت طلبکاران است. در صورتی که پس‌انداز کننده یک سپرده در بانک داشته باشد، طبق قانون طلبکاران او در صورت از کارافتادگی و بروز مشکلات دیگر می­توانند از محل سپرده‌های بانکی، طلب خود را وصول کنند. در بیمه عمر چنین برداشتی امکان پذیر نیست.
  • یک تفاوت مهم دیگر نیز وجود دارد، بانک ها تا زمانی که روند پس‌انداز ادامه دارد یا سرمایه را در اختیار دارند، به آن سود پرداخت می­کنند و در صورت از کارافتادگی کلی پس‌اندازکننده و کاهش درآمد او روند پس‌انداز کردن متوقف می‌شود؛ اما بیمه عمر از آنجایی که علاوه بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جنبه پوشش‌دهی ریسک هم دارد در صورت از کارافتادگی دائم و کلی، بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود و شرکت بیمه به ایفای تعهدات مندرج در بیمه‌نامه الزام دارد.