برای دریافت پروانه فعالیت نمایندگی بیمه چگونه اقدام نمایم؟

در صورتی که شرایط مندرج در ماده 5 آئین نامه شماره 75 را دارید باید در دوره آموزشی مربوطه برابر دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ا در پژوهشكده بیمه، موسسات آموزشی تایید صلاحیت شاده یا شرکت های بیمه که مجوز ارائه آموزش از بیمه مرکزی ج.ا.ایران را دارند شرکت نمایید و همچنین آزمون بیمه مرکزی ج.ا.ایران که توسط پژوهشكده بیمه برگزار می گردد را با موفقیت به اتمام رسانید سپس هر دو گواهینامه ) گواهینامه پایان دوره آموزشی و گواهینامه موفقیت در آزمون( را همراه با درخواست کتبی و بقیه مستندات اشاره شده در ماده 5 آئین نامه 75 به مدیریت امور شعب شرکت بیمه ارائه نمایید. برای ثبت نام اینجا را (ثبت نام نمایندگی) کلیک نماید.