آیا اتباع افغانی هم می توانند بیمه عمر شوند؟

بله کلیه اتباع در صورت داشتن مدارک شناسایی معتبر از جمله کارت آمایش یا پاسپورت می توانند بیمه شوند.