نمایندگان برتر فصل مبلغ

رتبه1

سعید حسین زاده

فروش فصل:7

مبلغ فروش:131,000,000 ریال

رتبه2

فضه عبداله زاده میرک

فروش فصل:8

مبلغ فروش:103,000,000 ریال

رتبه3

زهرا صفری

فروش فصل:16

مبلغ فروش:96,650,000 ریال