نمایندگان برتر فصل مبلغ

رتبه1

فضه عبداله زاده میرک

فروش فصل:8

مبلغ فروش:103,000,000 ریال

رتبه2

زهرا صفری

فروش فصل:16

مبلغ فروش:96,650,000 ریال

رتبه3

مریم باقری

فروش فصل:11

مبلغ فروش:58,000,000 ریال