نمایندگان برتر فصل تعداد

رتبه1

مژگان فقیه نصیری

فروش فصل:17

مبلغ فروش:11,800,000 ریال

رتبه2

زهرا صفری

فروش فصل:16

مبلغ فروش:96,650,000 ریال

رتبه3

مهرداد عسگری

فروش فصل:13

مبلغ فروش:16,720,000 ریال