اطلاعات نمایندگان رتبه 30نماینده

رتبه1

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

سیده صفورا اولیائی خشک سلی

فروش کل:530

رشد:

رتبه2

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

معصومه قلندری

فروش کل:284

رشد:

رتبه3

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

فضه عبداله زاده میرک

فروش کل:161

رشد:

رتبه4

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

سهیلا عزیزی

فروش کل:134

رشد:

رتبه5

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

مهسا عسگری

فروش کل:105

رشد:

رتبه6

ستاره:

عکس:

ژیلا مرادی

فروش کل:99

رشد:

رتبه7

ستاره:

عکس:

مژگان فقیه نصیری

فروش کل:81

رشد:

رتبه8

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

شهربانو ایروانی

فروش کل:69

رشد:

رتبه9

ستاره:

عکس:

مریم باقری

فروش کل:64

رشد:

رتبه10

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

فهیمه خلیلی

فروش کل:59

رشد:

رتبه11

ستاره:

عکس:

سمیرا هیبتی

فروش کل:56

رشد:

رتبه12

ستاره:

عکس:

ناصر کیانی صدر

فروش کل:53

رشد:

رتبه13

ستاره:

عکس:

سمیه کولیوند

فروش کل:49

رشد:

رتبه14

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

ملیکا عزیزی

فروش کل:46

رشد:

رتبه15

ستاره:

عکس:

سکینه صدری فخر

فروش کل:45

رشد:

رتبه16

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

رقیه مرادی

فروش کل:45

رشد:

رتبه17

ستاره:

عکس:

سمیه قدیمی

فروش کل:43

رشد:

رتبه18

ستاره:

عکس:

امیرحسین چهارباشی

فروش کل:35

رشد:

رتبه19

ستاره:

عکس:

محدثه ناوشکی

فروش کل:34

رشد:

رتبه20

ستاره:

عکس:

زهرا سلگی لرستانی

فروش کل:33

رشد:

رتبه21

ستاره:

عکس:

عباس آقاعلی

فروش کل:32

رشد:

رتبه22

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مهسا خاکبازان

فروش کل:30

رشد:

رتبه23

ستاره:

عکس:

سمیه امان زاده ججین

فروش کل:30

رشد:

رتبه24

ستاره:

سمیرا دینی

فروش کل:29

رشد:

رتبه25

فاطمه یاراحمدی

فروش کل:25

رتبه26

ستاره:

عکس:

مهدی حسنی

فروش کل:18

رشد:

رتبه27

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

سکینه میرمهدی

فروش کل:18

رشد:

رتبه28

ستاره:

عکس:

جلال صالح زاده

فروش کل:18

رشد:

رتبه29

عکس:

ناهید حیدری نیاز

فروش کل:14

رشد:

رتبه30

ستاره:

عکس:

ستاره مختاری

فروش کل:14

رشد: