گواهی انحصار وراثت از کجا صادر می شود؟

گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی گرفته می‌شود.