کسی که سرمایه اولیه بذاره تو بیمه هر وقت بخواد میتونه برداشت کنه؟با سودش؟

سرمایه اولیه در هر زمان قابل برداشت می باشد ولی سود آن در اندوخته بیمه محاسبه شده و در پایان قرارداد بیمه به ذینفع پرداخت میگردد.