پولی که بیمه بابت آتیه فرزند میدهد به نرخ آنروز حساب میشود مثلاً اگر من ماهی ۱۰۰ واریز کنم ۳۰ سال بعد چقدر حقوق میدهند.

به جدول استعلام بیمه نامه مراجعه نمائید. این جدول در قسمت ثبت نام بیمه  قابل مشاهده است.