پوشش درمانی تلفیقی با بیمه مکمل بازنشستگی

در بیمه عمر مکمل بازنشستگی تا سن ۸۰ سالگی پوشش بیمه درمان تکمیلی به صورت اختیاری برای بیمه‌شدگان برقرار می‌شود و حق بیمه از محل حقوق بازنشسته برداشت خواهد شد. بیمه شدگانی که از هر نوع پوشش درمان تکمیلی استفاده می‌کنند از ۲۰% تخفیف در حق بیمه برخوردار خواهند شد.

پوشش‌های در نظر گرفته شده در قالب بیمه‌های درمان تکمیلی شامل همان پوشش‌های بیمه‌های عمر و تامین آتیه انفرادی است. به علاوه پوشش بیمه عمر در دوران دریافت مستمری در بیمه عمر مکمل بازنشستگی وجود دارد و بیمه شده در طول دوران دریافت مستمری تا سن ۸۰ سالگی از پوشش بیمه عمر برخوردار است.