پس از فوت، بیمه عمر چه نفعی برای ما دارد؟

پس ار فوت بیمه گذار، ذینفعان و افراد تحت تکفل فرد مورد نظر می توانند از تمامی مزایای آن برخوردار شوند.