همسر من دو ماه قبل کرونا گرفته بود بیمارستان شخصی خوابیده بوده هزینش خیلی شد میتونم از بیمه پاسارگاد بگیرم؟

ماهیت بیمه های عمر و تامین آتیه پوشش حوادث و تامین آتیه است. در این خصوص از دفترچه بیمه خود استفاده نمائید.