نحوه استفاده از معافیت مالیاتی با استفاده از بیمه عمر و سرمایه گذاری چگونه است؟

طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم، سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری شما همواره و به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است. مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت ذینفع، تابع قانون ارث خواهد بود.