من يک مکانيک 36 ساله هستم داراي 3 فرزند که هيچ بيمه اي ندارم به نظر شما چه نوع بيمه اي براي من بهتر ومقرون به صرفه است؟

پيشنهاد ميگردد شما در صورت امكان يك بيمه تامين اجتماعي خويش فرما و يك بيمه عمر و سرمايه گذاري را تهيه نماييد، شايد اين دو بيمه نامه در مواردي هم پوشاني داشته باشند ولي شرايط متفاوتي از هم دارند.هر يك به تنهايي ريسكهايي از زندگي شما را پوشش داده و آرامش گرانبهاي ذهني را براي شما به ارمغان مي آورد. شما میتوانید یک بیمه نامه 5 یا 10 ساله عمر داشته باشید و بعد از پایان مدت قرارداد با استفاده از منافع آن، بیمه تامین اجتماعی خود را نیز ادامه دهید.