منظور از مدت مرور زمان،ماده ۱۵ درج شده در سند بیمه نامه چیست؟

بازه زمانی که بیمه گذار موظف است بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد و بعد از آن بیمه گر مسوول نخواهد بود.