مرد۵۰ ساله انتطار دارد با پرداخت ۱۵ سال حق بیمه با دریافت مستمری قابل قبولی بازنشسته شود. امکانش هست؟

دریافت مبلغ بازنشستگی مناسب بر اساس مبلغ حق بیمه بالاتر و سال بیمه ای کمتر یا حق بیمه کمتر و سال بیمه ای بیشتر می باشد. جدول بازنشستگی در قسمت ثبت نام بیمه عمر و تامین آتیه در دسترس شما می باشد.