مدت مرور زمان در بیمه عمر چگونه است؟

مدت مرور زمان تمام دعاوی ناشی از بیمه نامه دو سال از تاریخ حادثه منشا دعوی است.