مدت زمان بیمه عمر مکمل بازنشتگی و پرداخت اقساط آن

مدت بیمه عمر مکمل برای پرداخت اقساط حق بیمه و تشکیل سرمایه حداقل ۵ و حداکثر ۳۰ سال تعیین شده است.

بدیهی است هر چقدر که مدت بیمه نامه بیش‌تر باشد میزان حق بیمه پرداخت شده و در نتیجه اندوخته بیمه عمر مکمل بیشتر خواهد بود. در بیمه عمر مکمل بازنشستگی هدف اصلی افزایش مبلغ حقوق مستمری در دوران بازنشستگی است.هر یک از بیمه شدگان می‌توانند با گذشت حداقل ۳ سال از مدت بیمه نامه درخواست دریافت اندوخته بیمه را به صورت یک‌جا یا برقراری مستمری را داشته باشند. حداقل مدت مستمری ۵ سال و حداکثر تا پایان عمر بیمه شده است . زمانی که درخواست برای دریافت مستمری به صورت ۵ ساله است میزان سود برابر با نرخ سپرده های بلند مدت بانکی است. در مورد مستمری های بیش تر از ۵ سال نرخ سود پرداختی ۲% بالاتر از سود سپرده های بانکی خواهد بود. بدیهی است هر چقدر که مدت بازپرداخت مسمتری بلند مدت تر در نظر گرفته شود رقم پرداختی با توجه به سرمایه یکسان کمتر خواهد بود؛ اما پرداخت سود بیش‌تر دو درصدی تا حدودی این کاهش را جبران خواهد کرد.