مدت بیمه نامه عمر و مکمل بازنشستگی و مدت پرداخت مستمری

مدت بیمه نامه برای پرداخت اقساط حق بیمه و تشکیل سرمایه حداقل ۳ سال و حداکثر ۳۰ سال تعیین شده است .هر یک از بیمه شدگان می توانند با گذشت حداقل ۳ سال از مدت بیمه نامه درخواست دریافت اندوخته بیمه را بصورت یکجا و یا برقرای مستمری نمایند .

حداقل مستمری ۵ سال و حداکثر تا پایان عمر بیمه شده می باشد .