مادر بیمه گذار باشد با داشتن رضایت نامه پدر میتواند در صورت فوت ۱۰۰درصد ذینفع باشد

بله با رضایت پدر این موضوع قابل انجام خواهد بود.