فردی با سابقه اعتیاد و گذراندن دوره مجرمیت آیا حالا که مدت قرار داد بیمه عمر پاسارگارد وی تمام شده می تواند از سهم سود مشارکت بهره ببرد . با توجه به اینکه در دعوی خانواده قاضی رای به بسته شدن کلیه حسابهای بانکی فرد مورد ما داده باشد ؟

بله