شرکت بیمه ، بیمه گزار و بیمه شده چه کسانی هستند ؟

شرکت بیمه یا بیمه گر، شرکتی بیمه‌ای است که بر حسب قرارداد، موظف به ارائه پوشش به خریدار بیمه می باشد.

بیمه گزار: شخصی است (حقیقی یا حقوقی) که اقدام به خرید بیمه می‌کند و پرداخت مبلغ سرمایه گذاری و حق بیمه بر عهده او خواهد بود.

بیمه شده : شخصی است که مورد حمایت شرکت بیمه قرار گرفته و تمامی پوشش های بیمه ای برای وی لحاظ می گردد.

ممکن است بیمه‌گذار و بیمه‌شده ، یک نفر باشند؛ یعنی یک شخص خودش را بیمه کند. اما این امکان نیز وجود دارد که این دو نقش، دو فرد متفاوت باشند .