شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه نمایندگی بیمه باید چه شرایطی داشته باشد؟

برابر ماده 5 آئین نامه 75 شخص حقیقی باید واجد شرایط زیر باشد:
الف( تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب( اعتقاد به اسلام یا یكی از ادیان رسمی کشور.
پ( عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ( گذراندن دوره آموزشی تخصصی و توجیهی متناسب با رشته و مدرک تحصیلی طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی و اخذ گواهینامه قبولی.
ت( عدم حجرو عدم شهرت به نادرستی.
ث( نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محكومیت به جرایم نامبرده اشاره شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری .
ج( داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم )برای آقایان.
چ( داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمه )و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه( بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط )شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق )با یك سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته ها با دو سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم باسه سال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی