شخصی که تحت پوشش بيمه عمر بوده در سفر خاج از کشور با اتومبيل تصادف کرده و فوت شده آيا شرکت بيمه ملزم به پرداخت تعهدات خويش مي باشد؟

يمه هاي عمر محدوديت زماني يا مكاني ندارند يعني در مدت اعتبار بيمه نامه بيمه شده در هر نقطه از كره زمين باشد و حادثه و خطر وقوع يافته جزء استثنائات بيمه نامه نباشد تحت پوشش خواهد بود، در موردي كه بيمه شده خارج از مرزهاي جغرافيايي كشور باشد بايد مدارك و مستندات فوت شخص به تاييد سفارت يا حافظ منافع ايران در آن كشور برسد و سپس جهت دريافت غرامت به اداره خسارت شركت بيمه تحويل شود.