سود مشارکت چه زمانی مشخص می شود؟

سود مشارکت معمولاً در سه ماهه سوم سال اعلام می شود و از سایت بیمه مرکزی قابل مشاهده است.