سلام.عابر پیاده ای که با تخطی کردن از قانون موجب بروز تصادف شده و فوت کرده،آیا بیمه ی عمرش به ذینفعش دیه پرداخت میکند؟

بله در صورتی که سایر شرایط مندرج در بیمه نامه را نقض نکرده باشد قابل پرداخت خواهد بود.