سلام در سال 1392 دخترم بیمه کردم و چند ماه حق بیمه را واریز نمودم و چند سالی که واریز نکردم می تونم مانده را واریز و بیمه را دوباره فعال نمایم.

بله به نمایندگی خود یا یا یکی از شعب صادر کننده بیمه مراجعه نمائید.