سلام تکلیف بیمه نامه های قبلی که مستمری بخوان چی میشود

تغییر این شرایط مطابق دستورالعمل های صادره قابل انجام خواهند بود.