سلام بیمه پنج ساله چند در صد سود دارد؟

سود این بیمه نامه سود مشارکت و سود تضمینی است.
سود تضمینی برای سال اول و دوم 16%، سال سوم و چهارم 13% و سال پنجم 10% می‌شود.
سود مشارکت نیز سود ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت بیمه در پروژه‌های سود آور است. شرکت بیمه ملزم است حداقل ۸۵ درصد از سود ناشی از مشارکت را به بیمه‌گذار پرداخت کند.