سلام بعد فوت حداکثر زمان برای دریاف بیمه عمر متوفی چقدر است؟ آیا شامل مرور زمان میشود

مرور زمان، بازه زمانی که بیمه گذار موظف است بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد و بعد از آن بیمه گر مسوول نخواهد بود.