سلام .این حق بیمه که پرداخت کردیم .زمانی که قرارداد تموم میشه .اون مبلغ جزعی از اندوخته میشه یانه

بله از اولین قسط بیمه این مبلغ به عنوان اندوخته خواهد بود.