سلام اگر شخصی وام بیمه عمر دریافت کند تاثیری در پوشش ها برای شخص دارد؟

خیر دریافت وام تاثیری در پوشش ها ندارد. ولی عدم پرداخت اقساط وام منجر به نقض مقررات بیمه نامه خواهد بود.