سقف های مشخص شده برای پوشش ها در بیمه عمر ، آیا برای کل مدت بیمه نامه هست یا برای هر دفعه که حادثه اتفاق بیافتد؟

سقف های پوشش با توجه به شرایط زمانی قابل تغییر خواهند بود و هر سقف برای هر بار حادثه ملاک قرار میگیرد البته مجموع پوشش ها در هر سال هم لحاظ می گردد.