در صورت تصادف آیا می توان هم از بیمه شخص ثالث استفاده کنیم و هم از بیمه عمر؟

بله ـ خدایی نکرده در صورت فوت ، وراث میتونن از هر دو بیمه استفاده کنن .