در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار دو نفر جدا باشند، از کارافتادگی کدام تحت پوشش قرار میگیرد ؟

بیمه شده شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌گیرد و تمامی پوشش ها بر روی بیمه شده لحاظ میگردد. سلامت، بیماری، حادثه، یا از کارافتادگی بیمه گذار ارتباطی با پوشش های بیمه نامه ندارد.