حق بیمه یک ساله رو پرداخت کردم،ولی در نرم افزار اندوخته رو صفر زده.ایا اندوخته همون سپرده هست؟

اندوخته یاصندوق بیمه  به صورت فرمول زیر می باشد:
صندوق بیمه =(سودهای تضمینی و مشارکت)+(حق پوشش ها)(حق بیمه)