حقوق بازنشستگي از محل عمر چه تفاوتي با حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي دارد؟

در مدت 20 سال حقوق دريافتي بيش از حقوق دريافتي با سابقه 30 ساله تامين اجتماعي است. – جمع حق بيمه پرداختي 20 ساله بسيار کمتر از 30 سال تامين اجتماعي است. – نياز به اشتغال در محل يا تاييد بازرس تامين اجتماعي نميباشد و مناسب براي خانمهاي خانه دار يا کودکان و نوزادان. – حقوق تامين اجتماعي فقط براي شخص بازنشسته ، يا همسر و فرزندان مجرد متوفي شامل ميگردد ولي اين حقوق مادام العمر و به استفاده کننده مشخص شده در بيمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است.