تفاوت حساب پس انداز بانکي با بيمه عمر و سرمايه گذاري چيست؟

حساب بانکي امکان نقد شوندگي خوبي دارد حساب بانکي ضريب رشد و سود سپرده بالايي دارد حساب بانکي در صورت فوت صاحب حساب مسدود ميشود حساب بانکي پس از فوت صاحب حساب نياز به انحصار وراثت دارد موجودي حساب بانکي پس از کسر ماليات به وراث قانوني پرداخت ميشود نرخ بهره بانکي هر ساله بر اساس بخشنامه بانک مرکزي کاهش مي يابد. نرخ سود بيمه عمر و سرمايه گذاري تا 10 سال تضمين ميشود بيمه عمر در صورت فوت بيمه شده بين 25 تا 360 برابر حق بيمه رشد مي کند بيمه عمر معاف از ماليات است بيمه عمر براي دريافت سرمايه نياز به انحصار وراثت ندارد پس اگر مطمئن باشيم عمر جاودانه خواهيم داشت نيازي به بيمه عمر نيست و فقط يک حساب بانکي خوب کافي است ولي  احتمال وجود ريسک (حادثه و از کارافتادگي و … ) را احساس مي کنيد حتما در کنار يک حساب بانکي خوب يک بيمه نامه خوب عمروسرمايه گذاري داشته باشيد. ما مطئن هستيم شما در هر حالت دوستدار خانواده خود هستيد