تعداد دفعات پوشش های مختلف در طول دوره قرارداد یه بیمه شده چقدره؟

مادامی که شرایط لازمه بیمه نامه تغییر نیابد پوشش های بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.