بهترین بیمه بازنشستگی برای زنان خانه دار کدام است؟

زنان خانه دار به دو طریق می توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند:
1- بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی: این بیمه شامل مزایایی مانند: بیمه بیکاری، مرخصی زایمان و… نمی باشد. حداکثر سن برای ثبت نام بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار50 سال می باشد. در صورتی که بیش از 50 سال داشته باشید، می بایست دو برابر مازاد سنی سابقه بیمه داشته باشید.
2- بیمه سلامت به همراه بیمه عمر: دفترچه بیمه سلامت برخی هزینه های درمانی را پوشش می دهد و بیمه عمر نیز برای بازنشستگی و پوشش هزینه های درمانی سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر سن برای ثبت نام بیمه عمر زنان خانه دار 65 سال می باشد. خانم ها در این بیمه نامه شامل پوشش بیماریهای خاص (پرداخت غرامت برای سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق قلبی ، انواع سرطان و پیوند اعضای بدن) هم می باشند.