برای تغییر مبلغ بیمه باید از چه زمانی اقدام کنیم؟ تاریخ صدور بیمه نامه 1398/11/14 میباشد از کی باید الحاقیه بزنم؟

سر رسید سال بیمه ای شما تاریخ 14 بهمن می باشد هر سال بعد از این تاریخ میتوانید نسبت به الحاقیه و تغییرات بیمه نامه اقدام نمائید.