ایا یک فرد معتاد میتونه بیمه بشه.واگراعتیاد دارد به نماینده خود حرفی نمیزند، تکلیف بیمه اون شخص بعد ازفوت چیه؟

همه افراد در صورت تائید پزشک معتمد بیمه وپذیرش شرایط لازم میتوانند بیمه شوند. در بیمه ها اصل بر صداقت بیمه شده است و نماینده در این خصوص در صورت عدم اطلاع تکلیفی ندارد. در صورتی که بیمه شده اعتیاد خود را به صورت صریح اعلام کند و با توجه به ضوابط وشرایط مدنظر بیمه گر،مورد پذیرش شرکت بیمه قرار گیرد در روند پرداخت سرمایه فوت مشکلی ایجاد نمی شود.