اگر کسی عمل قلب باز انجام داده و با تأیید پزشک بیمه پاسارگاد فقط آیتم بیماریهای خاص آن فعال نمیشود میتواند بیمه شود ، در صورت فوت بر اثر عارضه قلبی آیا خسارتی به ورثه ایشان تعلق میگیرد؟

بله در صورتی که بیمه نامه با اطلاع و تائید پزشک بیمه صادرشده باشد قایل پرداخت خواهد بود.