اگر کسی بیمه نامه را ۳۰ ساله پر کند میتواند در ۱۰ سالگی بازنشسته شود؟

بله