اگر پوشش فوت به هر علت وجود نداشت چه مشکلی برای خانواده ها دارد

یکی از مزایای برتری بیمه های عمر نسبت به حساب های بانکی داشتن پوشش فوت به هر  علت است در صورتی که بیمه شده زنده باشد از مزایای آن استفاده خواهد کرد و در صورت فوت نیز ذینفعان او از این بیمه نامه منتفع خواهند شد.