اگر هم مادر و هم فرزند دوازده ساله پسر، هردو بیمه عمر شوند، بعد از فوت مادر آیا چون فرزند هم که بیمه پرداخت میکند میتواند باز بیمه مادر را دریافت کند هم در کودکی و جوانی و یا بعدها؟

با فوت مادر بیمه نامه ایشان به پایان میرسد و ذینفع سرمایه فوت وی را به صورت یکجا دریافت میکند. یک روز پس از صدوربیمه نامه پوشش فوت به هر علت در بیمه نامه فعال خواهد بود و ذینفع هر سنی که داشته باشد میتواند دریافت کننده این سرمایه فوت باشد. فوت مادر مشکلی برای بیمه پسر ایجاد نکرده و این بیمه نامه کماکان فعال خواهد بود.